Bibliografia

Poesia

 • Trinitarias (poesías), El Correo Gallego, Ferrol, 1928.
 • Vieiros, Editorial Nós, A Cruña, Volume XLIV, 1931.
 • La soledad confusa, Imp. Nós, Santiago, 1932
 • O silenzo axionllado (1931-1934), Editorial Nós, Volume LXI, Santiago, 1934.
 • Anxo de terra, (Gráficas Torres) Colección Benito Soto, Vol. VII, Pontevedra, 1950 (ed facsimilar: Deputación Provincial de Pontevedra, Departamento de Publicacións, 1991)
 • Poemas pendurados dun cabelo, Colección Xistral, Lugo 1952
 • Salterio de Fingoy, Galáxia, Salnés, Coleición de Poesía Galega, Nº2, Vigo, 1961
 • Pretérito imperfeito (1927-1961) Ediciós do Castro/ Poesía, O Castro Sada, 1980.
 • Futuro condicional (1961-1980) Ediciós do Castro/Poesía, O Castro, Sada, 1982.
 • Cantigas de amigo e outros poemas (1980-1985), Ilustrações de Felipe Criado, Associaçom Galega da Língua (AGAL), A Corunha 1986.
 • Reticências (1986-1989), Vento que zoa/Sotelo-Blanco, Barcelona, 1990.
 • Poesía perdida Ricardo Carballo Calero, Ediciós do Castro/Documentos, Ed. de Claudio Rodríguez Fer, O Castro Sada,1993.

Teatro

 • Catro pezas, Editorial Galaxia, Vigo, 1971, (Compilação de: A sombra de OrfeoFarsa das zocas, Grial, 1963, A arbre, Grial, 1965, Auto do prisioneiro, Grial, 1970)
 • Teatro completoO Fillo. Isabel. A Sombra de Orfeu. Farsa das Zocas. A ‘Arbore. O Redondel. Auto do Prisioneiro. Os Xefes, Ediciós do Castro/Teatro, Sada, 1982.

Narrativa

 • A Xente da Barreira. Ilustracións de A. Portela Paz. Premiada en el I Concurso de la “Editorial de los Bibliófilos Gallegos”, Bibliófilos gallegos. Biblioteca de Galicia v.3. Imp. del Seminario Conciliar, Santiago, 1951
 • A gente da Barreira e outras histórias, Follas Novas, Santiago, 1982 (Compila: Os tumbos, revista Alba, Vigo, 1950, As pitas baixo a chuva, conto infantil , revista Lar, Buenos Aires, 1952, A cegonha, conto Vida Galega, Lugo, 1957, Os amores serôdios, Grial, 1979).
 • Narrativa completa: (A gente da Barreira. Os señores da Pena. O lar de Clara. As pitas baixo a chúvia. Os tumbos. A cegoña. Aos amores serôdios),Ediciós do Castro, O Castro, Sada, 1984.
 • Provérbios otomanos, publicado na revista Agália, 1985, com pseudónimo de Namiq Ziyá.
 • Scórpio, Medusa/Sotelo-Blanco, Barcelona, 1987

Ensaio:

 • En torno a las ideas comunistas de Platón: Conferencia pronunciada en el «Centro Obrero de Cultura» de Ferrol, el día 13 de Julio de 1929, por Don Ricardo Carballo Calero, Alumno de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Talleres Tipográficos de El Correo Gallego, Ferrol 1929 («Biblioteca del “Centro Obrero de Cultura” de Ferrol).
 • Sete poetas galegos: Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, Antonio Noriega Varela, Ramón Cabanillas, Luis Amado Carballo, Manuel Antonio, Editorial Galaxia, Vigo 1955.
 • Aportaciones a la literatura gallega contemporánea, Gredos, «Biblioteca Románica Hispánica, dirigida por Dámaso Alonso», II: «Estudios y ensayos», número 25, Madrid 1955
 • Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía, Discurso de ingreso na Real Academia Galega lido o día 17 de maio de 1958, seguido da resposta de Ramón Otero Pedrayo,Celta, Lugo, 1959
 • Ramón Cabanillas, Obra Completa. prólogo de R. Carballo Calero, BuenosAires, Edicións Galicia do Centro Gallego, 1959
 • Versos iñorados ou esquencidos de Eduardo Pondal, Reunidos, prologados e anotados por Ricardo Carballo Calero, Galaxia-Centro de Estudios Fingoy, Vigo, 1961
 • História da Literatura Galega Contemporânea, I 1963 (reedições ampliadas em um volume 1976 e 1981).
 • Breviario Antológico de la Literatura Gallega, Real Academia Gallega, Barcelona, 1966
 • Gramática elemental del gallego común, Galáxia, Vigo, 1966, (Teve sucessivas edições, a última de 1979).
 • Marcial Valladares Núñez: Maxina ou A filla espúrea. Limiar de R. Carballo Calero, Galaxia, Vigo, 1970.
 • Sobre lingua e literatura galega, Editorial Galaxia, Vigo 1971.
 • Particularidades morfolóficas del lenguaje de Rosalía de Castro, «Monografías de la Universidad de Santiago de Compostela», número 19, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 1972
 • Francisco Fernández del Riego: Un País e unha Cultura. A idea de Galicia nos nosos escritores. Discurso lido o día 26 de novembro de 1960 na súa recepción na RAG. E resposta de D. Ricardo Carballo Calero, Galaxia. Real Academia Gallega, Vigo, 1973
 • Prosa galega I: Desde os primeiros oitocentistas ao grupo Nós, Editorial Galaxia, Vigo 1976
 • Prosa galega II: Dos novecentistas aos nosos días, Editorial Galaxia, Vigo 1978,
 • Estudos Rosalianos. Aspectos da vida e da obra de Rosalía de Castro, Galaxia Vigo, 1979
 • Libros e autores galegos I: dos trovadores a Valle-Inclán, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, A Crunha 1979
 • Prosa galega III: Da época trovadoresca ao neoclasicismo, Editorial Galaxia, Vigo 1980
 • Problemas da Língua Galega, Sá da Costa, Lisboa, 1981.
 • Libros e autores galegos II: século XX, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, A Crunha 1982
 • Da fala e da escrita, Galiza Editora, Ourense 1983,
 • Letras Galegas, Associaçom Galega da Língua (AGAL), A Corunha 1984,
 • La fuerza pública en la Universidad de Santiago y otros escritos escolares. (1930-1933), Ediciós do Castro/ Documentos, O Castro Sada, 1987.
 • Escritos sobre Castelao, Sotelo Blanco Edicións/ A Biblioteca do Professor, Santiago de Compostela 1989
 • Estudos e ensaios sobre literatura galega, Ediciós do Castro, Sada – A Corunha 1989
 • »Do Galego e da Galiza, Sotelo Blanco Edicións/ Estudos e investigacións, Santiago de Compostela 1990.
 • Umha voz na Galiza. Artigos de Jornal (1933-1989), Presentación de Carmen Blanco, Sotelo Blanco Edicións /Estudios e investigacións, Santiago de Compostela, 1992.

Entrevistas

 • Conversas en Compostela con Carvalho Calero, Fernám Velho, M.A. and Pilhado Maior, F., Sotelo Blanco, 1986
 • Conversas con Carvalho Calero, Blanco, C., Galáxia, 1989
 • Ricardo Carvalho Calero, a razom da esperanza, in A Nosa Cultura no. 13, A Nosa Terra, (vídeo Ricardo Carvalho Calero; a posibilidade de rectificar a história), 1991
 • Voz e siléncio : (entrevista con Ricardo Carvalho Calero) / Francisco Salinas Portugal, : Edicións do Cumio, Vilaboa, Pontevedra, 1991